بايدها و نبايدها

استفاده صحيح از مترو

 • به تابلوهاي راهنماي نصب شده در ايستگاه ها و قطارها توجه نمائيد.
 • ضمن آشنايي با مزاياي بليت هاي مختلف مترو (با پرسش از متصديان فروش بليت ايستگاه)، جهت صرفه جويي در وقت و هزينه از بليت هاي مبلغ دار و مدت دار استفاده فرمائيد.
 • هنگام سوارشدن به قطار رعايت حال افراد سالمند، بيمار و معلولين را نمائيد.
 • به منظور رعايت حال سالمندان، بيماري و معلولين درهنگام تردد در ايستگاه ها و نيز سوار و پياده شدن از قطار دقت نمائيد.
 • به تابلوها و برچسب هاي ايمني و هشداردهنده نصب شده در ايستگاه و قطار توجه نمائيد.
 • جهت تعيين مسير به علايم و تابلوهاي راهنما توجه فرمائيد.
 • هنگام تردد در ايستگاه ها از سمت راست خود حرکت نمائيد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.
 • ورود هرگونه مواد و مايعات، تجهيزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي ايستگاه هاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • کپسول هاي آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري مي باشد.
 • از دستکاري بي مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نمائيد.
 • در صورت مشاهده رفتار مشکوک، سرقت و غيره مراتب را سريعاً به مسئول ايستگاه و يا پليس مترو اطلاع رساني نمائيد.
 • جهت حفظ زيبائي و آراستگي مترو از ريختن زباله در ايستگاه ها و قطارها جداً پرهيز نمائيد.
 • از دويدن روي پله برقي خودداري فرمائيد.
 • در هنگام استفاده از پله برقي پاهاي خود را کاملا بر روي يک پله قرار دهيد و هندريل مشکي رنگ را با دست بگيريد.
 • در صورت داشتن عصا و يا چتر هيچگاه آن را روي پله برقي قرار ندهيد.
 • بانوان گرامي هنگام استفاده از پله برقي مواظب چادر و لباس هاي بلند خود باشيد.
 • از خاموش نمودن بي مورد پله برقي خودداري نمائيد.
 • در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننمائيد.
 • به تابلو ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه نموده و در صورت بروز مشکل با شماره تلفن اشاره شده در تابلوي شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه تماس حاصل نمائيد.
 • از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نمائيد.
 • براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نمائيد و از تجمع در مقابل يک درب خاص خودداري فرمائيد.
 • ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع مي باشد.
 • خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنيد.
 • هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بين سکو و قطار باشيد.
 • به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره هاي در قطار استفاده نمائيد.
 • هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله گرفته و مراقب انگشتان خود باشيد.
 • هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد.
 • از دويدن بر روي سکو خودداري نمائيد.
 • در صورت احساس ضعف و بي حالي بلافاصله در هر محلي که هستيد بنشنيد و از مسئول ايستگاه کمک بخواهيد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از مسئول ايستگاه کمک بخواهيد.
 • با مطالعه جداول زمانبندي حرکت قطارها و مشاهده تابلوهاي PIS از موقعيت زماني و مکاني قطارها مطلع شويد.
 • در ايستگاه هاي داراي فضاي سبز ضمن رعايت حريم مربوطه ما را در نگهداري و ماندگاري زيبايي محوطه ياري نمائيد.
 • به کليه پيام هايي صوتي که در ايستگاه پخش مي شود، به دقت توجه نمائيد.
 • در تمامي موارد تاخير و توقف قطار و ساير نواقص و حوادث پيش آمده ضمن حفظ خونسردي، کمال همکاري را با راهبر قطار و مامورين ايستگاه بعمل آوريد.
 • هنگام امداد ماموران ايستگاه به افراد مصدوم و بيمار، ضمن خلوت کردن محيط و عدم ازدحام، ايشان را در ارائه خدمات مناسب ياري نمائيد.
 • هنگام مشاهده سقوط و يا بهم خوردن تعادل همراهان و يا ساير مسافران برروي پله برقي سريعا"دکمه STOP (درابتداي و انتهاي پله برقي، منتهي اليه هندريل مشکي ) را فعال نموده و به مامورين ايستگاه اطلاع دهيد.
دريافت بروشور استفاده صحيح از مترو