ارتباط با مديران

نام و نام خانوادگي سمت آدرس پست الکترونيکي
هابيل درويش مدير عامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه h_darvishi@tehranmetro.com
محمد احمدي بافنده مدير عامل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه bafandeh@tehran.ir
احسان مقدم  مشاور مدير عامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه moghadam-e@tehran.ir
معاونت فرهنگي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه   Farhangi@tehranmetro.com
صفحه اينستاگرام  شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه instagram.com/tehranmetro
پست الكترونيك   شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه info@tehran.ir
صفحه فرهنگي مترو در اينستاگرام  معاونت فرهنگي اجتماعي شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه instagram.com/farhangimetro


  • آدرس : تهران - خيابان انقلاب اسلامي - تقاطع حافظ - شماره 956 - صندوق پستي 994 - 11155
  •  بيان نظرات، پيشنهادها و انتقادات: info@metro.tehran.ir  
  • سامانه تلفن گوياي پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات : 1888 (21) 98+
  • تلفن : 66747500(21)98+
  • نمابر : 66747900(21)98+