06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:39:39 | 06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:39:39
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه:
کد ايستگاه:
آدرس:
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه
امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه