جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: دانشگاه تربیت مدرس
کد ايستگاه: بزرگراه شهید چمران
آدرس: chamran highwaY
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه