مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: مهدیه
کد ايستگاه:
آدرس: خیابان ولیعصر- تقاطع خیابان مولوی
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه