انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:313

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان سپاه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:267

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بیهقی (میدان آرژانتین)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:276

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان خراسان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:292

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: شهرک والفجر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:101

ايستگاه مبدأ: چهارراه تهرانپارس
ايستگاه مقصد: پایانه آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:259

ايستگاه مبدأ: شهرک والفجر
ايستگاه مقصد: پایانه معین
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:1111

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان امام حسین
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1126

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: سه راه تهرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:262

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: سعادت آباد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2122

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: تره بار تهرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1125

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: سه راه طالقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1123

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: گلوبندک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1113

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه ی جنوب
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:625

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1115

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه معین
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1121

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: نازی آباد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:631

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1828

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه سروری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:648

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه ارم
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:288

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پل مدیریت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:712

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:617

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: انرژی اتمی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:237

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه صنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:264

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: کوی نصر
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه