خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه

انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:12-6

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: کوی نصر-گیشا
مسير رفت: خیابان کارگر شمالی خیابان فرحزاد _ بیمارستان دکتر شریعتی _ پل چمران -گیشا
مسير برگشت: گیشا_ پل چمران _ بیمارستان دکتر شریعتی _ خیابان فرحزاد_ خیابان گارگر شمالی
شماره خط:26-6

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: شهرک ژاندارمری
مسير رفت: کارگر شمالی - میدان فاطمی - پل چمران - اتوبان شهید همت - توانیر - شهرک ژاندارمری
مسير برگشت: شهرک ژاندارمری - توانیر- اتوبان شهید همت - پل چمران - میدان فاطمی - خیابان کارگر شمالی
شماره خط:24-6

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: ایستگاه صادقیه
مسير رفت: خیابان آزادی - چهارراه توحید - میدان آزادی - اتوبان شیخ فضل ا... نوری- ایستگاه مترو صادقیه
مسير برگشت: ایستگاه مترو صادقیه - اتوبان شیخ فضل ا... - میدان آزادی - چهارراه توحید - خیابان آزادی
شماره خط:11-6

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: اول سی متری جی
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - خیابان امام خمینی(ره) - میدان قزوین - خیابان امام خمینی - خیابان شهید نواب صفوی - سی متری جی
مسير برگشت: سی متری جی - خیابان شهیدنواب صفوی - خیابان امام خمینی(ره) - میدان قزوین -خیابان کارگر جنوبی
شماره خط:21-6

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: بلواراستاد معین
مسير رفت: خیابان آزادی - چهار راه توحید - خیابان شهید نواب صفوی - خیابان امام خمینی(ره) - بلوار استاد معین
مسير برگشت: بلوار استاد معین -خیابان امام خمینی(ره) - خیابان شهید نواب صفوی - چهار راه توحید - خیابان آزادی
شماره خط:11-3

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پارک شهر
مسير رفت: خیابان انقلاب اسلامی- میدان فردوسی - خیابان فردوسی - خیابان باب همایون - پارک شهر
مسير برگشت: پارک شهر - خ باب همایون - خ فردوسی - میدان فردوسی - خ انقلاب
شماره خط:19-3

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: بلوار استاد معین
مسير رفت: خیابان آزادی - چهارراه توحید - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان وسفنارد - خیابان بهاران - بلوار استاد معین
مسير برگشت: بلوار استاد معین -خیابان بهاران - خیابان وسفنارد- خیابان امام خمینی(ره) - چهارراه توحید - خیابان آزادی
شماره خط:23-3

ايستگاه مبدأ: پایانه کاوه-میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان تجریش
مسير رفت: کارگر شمالی - دکتر فاطمی - خیابان ولیعصر(عج) - میدان ونک - اتوبان صدر - میدان تجریش
مسير برگشت: میدان تجریش - اتوبان صدر - میدان ونک - خیابان ولیعصر(ره) - خیابان دکتر فاطمی - خیابان کارگر شمالی
شماره خط:3_13

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان سپاه
مسير رفت: خیابان انقلاب اسلامی - میدان فردوسی - خیابان کریمخان - میدان هفت تیر -خیابان شهید مدنی - میدان سپاه
مسير برگشت: میدان سپاه - خیابان شهید مدنی - میدان هفت تیر- خیابان کریمخان - میدان فردوسی - خیابان انقلاب اسلامی
شماره خط:3_14

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بهشتی
مسير رفت: بلوار کشاورز- میدان فاطمی - خیابان مطهری - خیابان بهشتی
مسير برگشت: خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان آیت ا... مطهری - میدان فاطمی - بلوار کشاورز
شماره خط:3_15

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بیهقی (میدان آرژانتین)
مسير رفت: خیابان کارگر شمالی - بلوار کشاورز - میدان ولیعصر(عج) - میدان فلسطین - میدان آرژانتین - پایانه بیهقی
مسير برگشت: پایانه بیهقی - میدان آرژانتین - میدان فلسطین - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - خیابان کارگر شمالی
شماره خط:2_27

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان صنعت (شهرک غرب)
مسير رفت: خیابان کارگر شمالی - کوی نصر- اتوبان همت - شهرک صنعت
مسير برگشت: شهرک صنعت - اتوبان همت - کوی نصر- خیابان کارگر شمالی
شماره خط:4_23

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه جنوب
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - خیابان امام خمینی(ره) - میدان رازی - خیابان مولوی - خیابان وحدت اسلامی - خیابان شوش - اتوبان بعثت - پایانه جنوب
مسير برگشت: پایانه جنوب - اتوبان بعثت - خیابان شوش - خیابان وحدت اسلامی - خیابان مولوی - میدان رازی -خیابان امام خمینی(ره) - خیابان کارگر جنوبی
شماره خط:3_23

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: نازی آباد
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - میدان حر - میدان رازی - خیابان شوش - اتوبان بعثت - میدان بهمن - خیابان یخچال - نازی آباد
مسير برگشت: نازی آباد - خیابان یخچال - میدان بهمن - اتوبان بعثت - خیابان شوش - میدان رازی - میدان حر - میدان قزوین -خیابان کارگر جنوبی
شماره خط:2_23

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: خانی آباد
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - خیابان امام خمینی(ره) - خیابان ولیعصر(عج) - خیابان قلمستون- میدان راه آهن - چهاراه بعثت -خیابان شهید رجایی - نازی آباد - خانی آباد
مسير برگشت: خانی آباد - نازی آباد - خیابان شهید رجایی - چهاراه بعثت - میدان راه آهن - خیابان قلمستون -خیابان ولیعصر(ع)-خیابان امام خمینی(ره) - خیابان کارگر جنوبی
شماره خط:3_13

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان خراسان
مسير رفت: خیابان انقلاب - میدان فردوسی - پل چوبی - میدان بهارستان - خیابان مولوی - میدان قیام - خیابان شوش - میدان خراسان
مسير برگشت: میدان خراسان - خیابان شوش - میدان قیام - خیابان مولوی - میدان بهارستان - پل چوبی - میدان فردوسی - خیابان انقلاب اسلامی
شماره خط:6_22

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: شهرک والفجر
مسير رفت: جمال زاده - خیابان کارگر شمالی - پارک لاله - خیابان کوی نصر - خیابان والفجر - پایانه والفجر
مسير برگشت: پایانه والفجر -خیابان والفجر-خیابان کوی نصر - پارک لاله - خیابان کارگر شمالی - خیابان جمال زاده
شماره خط:6_24

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: سید جمال الدین اسدآبادی
مسير رفت: کارگر شمالی - میدان فاطمی - سید جمال الدین اسد آبادی
مسير برگشت: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - میدان فاطمی - خیابان کارگر شمالی
شماره خط:4_15

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید سروری
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی - خیابان زمزم - پایانه سروری
مسير برگشت: پایانه سروری - خیابان زمزم -خیابان قلعه مرغی -خیابان قزوین - میدان قزوین - خیابان کارگر جنوبی
شماره خط:4_26

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید جلیلی
مسير رفت: خیابان کارگر جنوبی - میدان حر- خیابان قلمستون - میدان راه آهن - خیابان ابوذر - پایانه جلیلی
مسير برگشت: پایانه جلیلی - خیابان ابوذر - میدان راه آهن - خیابان قلمستون - میدان حر- خیابان کارگر جنوبی

خطوط تاکسیرانی

خطوط دوچرخه