انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:355

ايستگاه مبدأ: میدان هفتم تیر
ايستگاه مقصد: پایانه آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:228

ايستگاه مبدأ: حبیب الهی
ايستگاه مقصد: دریان نو
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:925

ايستگاه مبدأ: ابتدای خیابان شهیدان
ايستگاه مقصد: پادگان جی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه