انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:107

ايستگاه مبدأ: پایانه معین
ايستگاه مقصد: پایانه تجریش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:152

ايستگاه مبدأ: پایانه معین
ايستگاه مقصد: پارک وی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:267

ايستگاه مبدأ: پایانه بیهقی
ايستگاه مقصد: میدان انقلاب اسلامی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:306

ايستگاه مبدأ: میدان شیخ بهائی
ايستگاه مقصد: ولیعصر (عج)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:310

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید براری
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر(عج)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:314

ايستگاه مبدأ: خیابان معلم
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر(عج)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:355

ايستگاه مبدأ: میدان هفتم تیر
ايستگاه مقصد: پایانه آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:371

ايستگاه مبدأ: میدان هفتم تیر
ايستگاه مقصد: فلکه دوم صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:379

ايستگاه مبدأ: پایانه شمشیری
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر(عج)
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:456

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: پایانه رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:649

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: میدان پونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:618

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: امام حسین
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:651

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: فلکه دوم صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:516

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: پایانه ایرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:721

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: پایانه سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:639

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: فلکه دوم تهرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:585

ايستگاه مبدأ: میدان ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: فلکه اول شهران
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه