انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:384

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید سروری
ايستگاه مقصد: میدان انقلاب اسلامی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:405

ايستگاه مبدأ: میدان بهمن
ايستگاه مقصد: شهرک شهید شریفی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:417

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید سروری
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:1976

ايستگاه مبدأ: خیابان مهران
ايستگاه مقصد: شهرک خانی آباد نو
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه