انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:106

ايستگاه مبدأ: پایانه لاله
ايستگاه مقصد: پایانه شهید افشار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:214

ايستگاه مبدأ: پایانه افق
ايستگاه مقصد: پایانه شهید دستواره
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:387

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: میدان رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:731

ايستگاه مبدأ: میدان نوبنیاد
ايستگاه مقصد: پایانه سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:475

ايستگاه مبدأ: میدان نوبنیاد
ايستگاه مقصد: شهرک امید
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:331

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:163

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: پردیس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:153

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: پایانه نظری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:417

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: میدان رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:155

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: خیابان صنایع
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:152

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: بزرگراه بابایی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:159

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: پایانه مینی سیتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:134

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: تقاطع ولیعصر مدرس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:141

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: نیاوران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:148

ايستگاه مبدأ: میدان نوبنیاد
ايستگاه مقصد: پایانه شهرداری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:722

ايستگاه مبدأ: پایانه نوبنیاد
ايستگاه مقصد: میدان سپاه
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه