انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:228

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید بهشتی
ايستگاه مقصد: بیمارستان امام خمینی (ره)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:267

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: پایانه بیهقی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:388

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بهشتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:422

ايستگاه مبدأ: سیدخندان
ايستگاه مقصد: مطهری
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی

خطوط دوچرخه