انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:106

ايستگاه مبدأ: پایانه لاله
ايستگاه مقصد: پایانه شهید افشار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:109

ايستگاه مبدأ: پایانه لاله
ايستگاه مقصد: مترو جوانمرد قصاب
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:213

ايستگاه مبدأ: شهید محلاتی
ايستگاه مقصد: میدان رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:215

ايستگاه مبدأ: سوهانک
ايستگاه مقصد: سه راه ضرابخانه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:216

ايستگاه مبدأ: شهرک شهید محلاتی
ايستگاه مقصد: پایانه علم وصنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:217

ايستگاه مبدأ: شهرک صدف
ايستگاه مقصد: مترو قیطریه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:220

ايستگاه مبدأ: میدان ازگل
ايستگاه مقصد: پایانه تجریش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:298

ايستگاه مبدأ: شهرک قائم
ايستگاه مقصد: پایانه تجریش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:301

ايستگاه مبدأ: بلوار ارتش
ايستگاه مقصد: پایانه مترو حقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:279

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید محلاتی
ايستگاه مقصد: پایانه نظری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:159

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: پایانه نوبنیاد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:843

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: مترو جانبازان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:151

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: پایانه شهرداری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:172

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: شهرک شهید محلاتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:156

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: شهرک نفت _شهرک صدف
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:123

ايستگاه مبدأ: پایانه مینی سیتی
ايستگاه مقصد: دانشگاه آزاد اسلامی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه