انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:104

ايستگاه مبدأ: پایانه شهیدافشار
ايستگاه مقصد: پایانه جنوب
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:270

ايستگاه مبدأ: قصرالدشت
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:413

ايستگاه مبدأ: فردوس
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی

خطوط دوچرخه