انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:249

ايستگاه مبدأ: پاپانه ایران خودرو
ايستگاه مقصد: شهرک شهرداری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:435

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو ایران خودرو
ايستگاه مقصد: دهکده المپیک
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:2229

ايستگاه مبدأ: مترو ایران خودرو
ايستگاه مقصد: شهید باقری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2212

ايستگاه مبدأ: مترو ایران خودرو
ايستگاه مقصد: انتهای بلوار طبیعت
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه