انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:231

ايستگاه مبدأ: پاپانه وردآورد
ايستگاه مقصد: دانشگاه صنعتی شریف
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:394

ايستگاه مبدأ: پاپانه وردآورد
ايستگاه مقصد: شهرک ورد آورد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:436

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو وردآورد
ايستگاه مقصد: پایانه دریاچه
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:2127

ايستگاه مبدأ: شهرک وردآورد
ايستگاه مقصد: مترو وردآورد
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه