انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:326

ايستگاه مبدأ: پایانه چیتگر
ايستگاه مقصد: همت _ شریعتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:251

ايستگاه مبدأ: پایانه چیتگر
ايستگاه مقصد: شهرک دانشگاه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:327

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو چیتگر
ايستگاه مقصد: پایانه دریاچه
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:2211

ايستگاه مبدأ: مترو چیتگر
ايستگاه مقصد: میدان ساحل
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2218

ايستگاه مبدأ: مترو چیتگر
ايستگاه مقصد: انتهای بلوار کاج
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2219

ايستگاه مبدأ: مترو چیتگر
ايستگاه مقصد: گلها
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه