انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:101

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: چهار راه تهرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:356

ايستگاه مبدأ: میدان جمهوری
ايستگاه مقصد: پل کریمخان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:358

ايستگاه مبدأ: پایانه بیهقی
ايستگاه مقصد: فردوسی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:622

ايستگاه مبدأ: میدان فردوسی
ايستگاه مقصد: ایرانشهر
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه