انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:347

ايستگاه مبدأ: میدان شهدا
ايستگاه مقصد: پایانه خاوران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:308

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: میدان امامت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:309

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه ائمه اطهار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:310

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید براری
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر(عج)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:311

ايستگاه مبدأ: پایانه ثامن الحجج
ايستگاه مقصد: میدان شهدا
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:419

ايستگاه مبدأ: هفده شهریور
ايستگاه مقصد: میدان شهدا
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:629

ايستگاه مبدأ: میدان شهدا
ايستگاه مقصد: میدان هفتم تیر
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه