نمایشگاه شهر آفتاب
آدرس منطقه شهري و گردشگري: بزرگراه تهران - قم (خلیج فارس)، نرسیده به عوارضی ضلع غربی بزرگراه
اهمیت منطقه شهری و گردشگری