شهرداری شهرآفتاب
آدرس منطقه شهري و گردشگري: نمایشگاه شهرآفتاب روبروی درب رودی
اهمیت منطقه شهری و گردشگری