آتش نشانی شهرآفتاب
آدرس منطقه شهري و گردشگري: نمایشگاه شهرآفتاب ضلع شرقی نمایشگاه
اهمیت منطقه شهری و گردشگری