حرم امام خمینی (ره)
آدرس منطقه شهري و گردشگري: بزرگراه تهران - قم (خلیج فارس)، نرسیده به عوارضی ضلع شرقی بزرگراه
اهمیت منطقه شهری و گردشگری