11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:34:7 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:34:7

مسافران گرامی: 

* با توجه به شرايط ترافيكي خط، امكان اينكه قطار راس ساعت اعلام شده به ايستگاه نرسد وجود دارد.