09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-0:51:47 | 09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-0:51:47

مسافران گرامی: 

* با توجه به شرايط ترافيكي خط، امكان اينكه قطار راس ساعت اعلام شده به ايستگاه نرسد وجود دارد.