ساخت داخل

دسته بندی قطعات
شرکت مهندسی ایمن سروی به عنوان مشاور شرکت مترو در زمینه مهندسی معکوس و نظارت بر ساخت قطعات مکانیکی قابل تولید داخلی فعالیت می‏نماید . لطفا با توجه به توانمندی و نوع فعالیت خود یکی از گروه‏های زیر را انتخاب نمائید: قطعات مکانیکی :
  •  پلیمر
  •  فلزی
  •  مجموعه‏ها
  • قطعات