ساخت داخل

دسته بندی قطعات
شرکت مهندسی کاوشیاران به عنوان مشاور شرکت مترو در زمینه مهندسی معکوس و نظارت بر ساخت قطعات الکتریکی - الکترونیکی قابل تولید داخلی فعالیت می‏نماید. لطفا با توجه به توانمندی و نوع فعالیت خود یکی از گروه‏های زیر را انتخاب نمایید:
  •  موتور و ژنراتور (Motor & Generator)
  •  کـانکـتور و سوئیچ و قطعات آن (Contactor & Switch & Parts)
  •  لوازم جانبی (Accessories)
  •  عایق ها (Insulator)
  •  مقاومت های توان بالا و بخاری (Power Resistor& Heater)
  •  سلف و ترانسفورماتور (Self & Transformer)
  •  وسایل اندازه گیری و حفاظت کـننده ها (Instrument & Protector)
  •  مجموعه های الکـتریکـی (Electrical Boxes)
  •  accecories
  • قطعات