دسته بندی قطعات
شرکت مهندسی کاوشیاران به عنوان مشاور شرکت مترو در زمینه مهندسی معکوس و نظارت بر ساخت قطعات الکتریکی - الکترونیکی قابل تولید داخلی فعالیت می‏نماید. لطفا با توجه به توانمندی و نوع فعالیت خود یکی از گروه‏های زیر را انتخاب نمایید:
 •  موتور و ژنراتور (Motor & Generator)
 •  کـانکـتور و سوئیچ و قطعات آن (Contactor & Switch & Parts)
 •  لوازم جانبی (Accessories)
 •  عایق ها (Insulator)
 •  مقاومت های توان بالا و بخاری (Power Resistor& Heater)
 •  سلف و ترانسفورماتور (Self & Transformer)
 •  وسایل اندازه گیری و حفاظت کـننده ها (Instrument & Protector)
 •  مجموعه های الکـتریکـی (Electrical Boxes)
 •  accecories
 • قطعات
  -->