ساخت داخل

دسته بندی قطعات
شرکت مهندسی کاوشیاران به عنوان مشاور شرکت مترو در زمینه مهندسی معکوس و نظارت بر ساخت قطعات الکتریکی - الکترونیکی قابل تولید داخلی فعالیت می‏نماید. لطفا با توجه به توانمندی و نوع فعالیت خود یکی از گروه‏های زیر را انتخاب نمایید:
  •  مدارات آنالوگ (Analog)
  •  مبدل های قدرت (Converter)
  •  دیجیتال و کـنترل (Digital & Control)
  •  دستگاه های اندازه گیری و تستر (Instrument & Tester)
  •  الکـترونیکـ قدرت (Power Electronic)
  • قطعات