11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:56:48 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:56:48
  • 1397/7/4تعداد بازدید:317
  • حوادث ناشي از پله برقي

  • مقدمه تاریخچه ثبت اختراع پله برقی‌ها به سال ۱۸۹۲ باز می‌گردد؛ و از آن تاری...