08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-14:39:0 | 08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-14:39:0
  • 1397/7/4تعداد بازدید:250
  • حوادث ناشي از پله برقي

  • مقدمه تاریخچه ثبت اختراع پله برقی‌ها به سال ۱۸۹۲ باز می‌گردد؛ و از آن تاری...