قيمت انواع بليت

قيمت بليت هاي مترو از ابتداي سال 1394 به شرح ذيل تعيين مي شود:

بليت هاي سفري :

رديف نوع بليت قيمت (ريال) توضيحات
1 تك سفره 6000 بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده
2 دو سفره 10000 بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده

بليت هاي اعتباري مبلغ دار :

نوع بليت ناحيه سفر مسافت پيموده شده قيمت بليت تك سفره (ريال) مبلغ كسر شده از اعتبار به هنگام خروج (ريال)
اعتباري مبلغ دار ناحيه 1 از صفر تا 10 كيلومتر 6000 2300
اعتباري مبلغ دار ناحيه 2 از 10 تا 20 كيلومتر 6000 2500
اعتباري مبلغ دار ناحيه 3 از 20 تا 30 كيلومتر 6000 2700
اعتباري مبلغ دار ناحيه 4 از 30 تا 40 كيلومتر 6000 2900
اعتباري مبلغ دار ناحيه 5 از 40 تا 50 كيلومتر 6000 3300
اعتباري مبلغ دار ناحيه 6 از 50 كيلومتر به بالا 6000 3700