نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 

قيمت بليت هاي مترو از ابتداي سال 1393 به شرح ذيل تعيين مي شود:

الف- بليت هاي سفري


رديف

نوع بليت

قيمت (ريال)

توضيحات

1

تك سفره

5000

بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده

2

دو سفره

8000

بدون محدوديت طول سفر و زمان استفادهب- بليت هاي اعتباري مبلغ دار

 

 

نوع بليت

ناحيه سفر

مسافت پيموده شده

قيمت بليت تك سفره (ريال)

مبلغ كسر شده از اعتبار به هنگام خروج (ريال)

اعتباري مبلغ دار

ناحيه 1

از صفر تا 10 كيلومتر

5000

1800

ناحيه 2

از 10 تا 20 كيلومتر

5000

2000

ناحيه 3

از 20 تا 30 كيلومتر

5000

2200

ناحيه 4

از 30 تا 40 كيلومتر

5000

2400

ناحيه 5

از 40 تا 50 كيلومتر

5000

2800

ناحيه 6

از 50 كيلومتر به بالا

5000

3200

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385