قيمت انواع بليت

قيمت بليت هاي مترو از ابتداي سال 1396 به شرح ذيل تعيين مي شود:

بليت هاي سفري :

رديف نوع بليت قيمت (ريال) توضيحات
1 تك سفره 8000 بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده

بليت هاي اعتباري مبلغ دار :

نوع بليت ناحيه سفر مسافت پيموده شده قيمت بليت تك سفره (ريال) مبلغ كسر شده از اعتبار به هنگام خروج (ريال)
اعتباري مبلغ دار ناحيه 1 از صفر تا 10 كيلومتر 8000 3360
اعتباري مبلغ دار ناحيه 2 از 10 تا 20 كيلومتر 8000 3600
اعتباري مبلغ دار ناحيه 3 از 20 تا 30 كيلومتر 8000 4100
اعتباري مبلغ دار ناحيه 4 از 30 تا 40 كيلومتر 8000 4280
اعتباري مبلغ دار ناحيه 5 از 40 تا 50 كيلومتر 8000 4445
اعتباري مبلغ دار ناحيه 6 از 50 كيلومتر به بالا 8000 4650
 اعتباري مبلغ دار تهران-كرج  8000 

*دارندگان بليت هاي اعتباري بايستي در هنگام خروج از ايستگاه مقصد بليت خود را به دستگاه هاي كنترل نشان دهند، در غير اين صورت حداكثر هزينه سفرهاي درون شهري (8000 ريال) از اعتبار بليت ايشان كسر خواهد شد.