قيمت انواع بليت

قيمت بليت هاي مترو از ابتداي سال 1395 به شرح ذيل تعيين مي شود:

بليت هاي سفري :

رديف نوع بليت قيمت (ريال) توضيحات
1 تك سفره 7000 بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده
2 دو سفره 11000 بدون محدوديت طول سفر و زمان استفاده

بليت هاي اعتباري مبلغ دار :

نوع بليت ناحيه سفر مسافت پيموده شده قيمت بليت تك سفره (ريال) مبلغ كسر شده از اعتبار به هنگام خروج (ريال)
اعتباري مبلغ دار ناحيه 1 از صفر تا 10 كيلومتر 7000 2800
اعتباري مبلغ دار ناحيه 2 از 10 تا 20 كيلومتر 7000 3000
اعتباري مبلغ دار ناحيه 3 از 20 تا 30 كيلومتر 7000 3500
اعتباري مبلغ دار ناحيه 4 از 30 تا 40 كيلومتر 7000 4000
اعتباري مبلغ دار ناحيه 5 از 40 تا 50 كيلومتر 7000 4250
اعتباري مبلغ دار ناحيه 6 از 50 كيلومتر به بالا 7000 4500
 اعتباري مبلغ دار تهران-كرج  6000 

*دارندگان بليت هاي اعتباري بايستي در هنگام خروج از ايستگاه مقصد بليت خود را به دستگاه هاي كنترل نشان دهند، در غير اين صورت حداكثر هزينه سفرهاي درون شهري (4500 ريال) از اعتبار بليت ايشان كسر خواهد شد.

-->