قيمت انواع بليت

ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﺮو در ﺳﺎل 1397

 

1- ﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺗﮏ ﺳﻔﺮه

  

رديف نوع بليت قيمت (ريال )
1 تك سفره داخل شهري 10.000
2 تك سفره حومه 10.000
3 تك سفره فرودگاه امام خميني(ره) 75.000


 

2- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار

 

اﻟﻒ)ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- داﺧﻞ ﺷﻬﺮي


رديف نوع بليت شرح ناحيه قيمت يك جابجايي در سال 1397(ريال)
1اعتباري مبلغ دار
ناحيه يك تا 3 كيلومتر 3.365
2 ناحيه دو 3 تا 6 كيلومتر 4.455
3 ناحيه سه 6 تا 9 كيلومتر 5.355
4 ناحيه چهار 9 تا 12 كيلومتر 6.255
5 ناحيه پنج 12 تا 16 كيلومتر 6.955
6 ناحيه شش 16 تا 20 كيلومتر 7.535
7 ناحيه هفت 20 تا 24 كيلومتر 7.945
8 ناحيه هشت 24 تا 28 كيلومتر 8.235
9 ناحيه نه 28 تا 32 كيلو متر 8.645
10 ناحيه ده 32 تا 36 كيلومتر 9.125
11 ناحيه يازده 36 تا 40 كيلومتر 9.435
12 ناحيه دوازده 40 كيلومتر به بالا 9.915ب)ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) 

ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)ﮐﻪ از ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه 75.000 رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ج) ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎ دار- ﺣﻮﻣﻪ 

ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﻮﻣﻪ (ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻠﺸﻬﺮ،ﮐﺮج،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮ، اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﮔﺮﻣﺪره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه 10.000 رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.3- ﮐﺎرت ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻠﻎدار ﻣﺪت دار 
   


رديف نوع بليت مبلغ قابل استفاده (ريال) مبلغ فروش (ريال)
1 سه ماهه 1.500.000 1.125.000
2 شش ماهه 2.500.000 1.875.000
3 ساليانه 4.500.000 3.375.000