ارتباط با معاونت فرهنگی

Enter Title


تهران – خيابان انقلاب- چهارراه كالج- شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه- ساختمان كالج- طبقه همكف

تلفن تماس=66734125-021

                      Farhangimetro   
        Mf.metro.t@gmail.com  
      Farhangi@tehranmetro.com