قوانين و دستورالعمل هاي ايمني

قوانين و دستورالعمل‌های ايمنی

 

تنها وجود تجهيزات ايمني منجر به سفري ايمن و راحت نمي‌شود. همكاري و رعايت قوانين ايمني زير از سوي مسافران، شركت بهره‌برداري مترو تهران را در ارائه خدمات ايمن ياري مي‌نمايد.

 

 •  

 • به هشدارهاي ايمني و تذکرات کارکنان ايستگاه توجه فرماييد.
  در زمان تردد در ايستگاه‌ها از سمت راست خود حرکت نماييد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.


    •  

 • کپسول‌هاي آتش‌نشاني مستقر در ايستگاه‌ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري است. •   

 • از دستکاري بي‌مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.

 • در صورت بروز هرگونه مشکل يا حادثه در ايستگاه يا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به کارکنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.

 • چنانچه شخصي اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سريعاً کارکنان ايستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد

 • روي سکوها، پله‌ها، پله‌برقي‌ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشيد و حتماً دست آنها را بگيريد.

 •  

 • از دويدن روي پله‌برقي خودداري فرماييد.
  در هنگام استفاده از پله‌برقي پاهاي خود را کاملاً بر روي پله (Step) قرار دهيد و هندريل مشکي رنگ را با دست بگيريد.
  در صورت داشتن عصا و يا چتر، هيچگاه آن را روي پله‌برقي قرار ندهيد.


 •  

 • از خاموش نمودن بي‌مورد پله‌برقي خودداري نماييد.
  در كليه اماكن مترو خصوصاً در زمان استفاده از پله‌برقي‌ها و آسانسورها مراقب فرزندان خود باشيد و دست آنها را رها نكنيد.
  در استفاده از آسانسور اولويت با افراد ناتوان، كم‌توان و افراد مسن مي‌باشد.
  حركت بر روي پله‌برقي برخلاف جهت حركت آن ممنوع مي‌باشد.
  در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننماييد.
  در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشويد.
  به موارد ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.
  از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نماييد.
  براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نماييد و از تجمع در مقابل يک در خاص خودداري فرماييد.
  ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع است.
  خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها، از آن عبور نکنيد.
  هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله بگيريد.
  در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.

از دويدن بر روي سکو خودداري نماييد. 
در صورت احساس ضعف و بي‌حالي بلافاصله در محلي مناسب بنشنيد و کمک بخواهيد.
در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.  •  

 • براي مسير يابي به نقشه‌‌هاي خطوط و تابلو‌هاي راهنماي نصب شده در ايستگاه و قطار توجه نماييد.
 • به تابلوها و برچسب‌هاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاه توجه نماييد و مفاد آن را کاملا رعايت فرماييد.


 

 

 • از جمله تابلوها و هشدارهاي ايمني استفاده شده در مترو مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

 • 1.ورود هرگونه مواد، مايعات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع است.                             

 • 2. از تردد با ويلچر و كالسكه بر روي پله‌برقي به علت ناايمن بودن خودداري نماييد.                                                                             

 • 3. ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع است.                                                               
 •   

 • 4. استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع است.                                                                         


 • 5. هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد.                                                              

 • 6. خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنيد.                                        

 • 7. هنگام باز و بسته شدن درب‌هاي قطار از آن فاصله بگيريد و مراقب انگشتان خود باشيد.