قوانين و دستورالعمل هاي ايمني

قوانين و دستورالعمل هاي ايمني

 • به هشدارهاي ايمني و تذکرات کارکنان ايستگاه توجه فرماييد.
 • به تابلوها و برچسب هاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاه توجه نماييد و مفاد آن را کاملا رعايت فرماييد .
 • جهت تعيين مسير به علايم و تابلوهاي راهنما توجه فرماييد.
 • در زمان تردد در ايستگاه ها از سمت راست خود حرکت نماييد و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.
 • ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.
 • کپسول هاي آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري مي باشد.
 • از دستکاري بي مورد تجهيزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل يا حادثه در ايستگاه يا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به کارکنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.
 • چنانچه شخصي اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سريعاً کارکنان ايستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد.
 • روي سکوها، پله ها، پله برقي ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشيد و حتماً دست آنها را بگيريد.
 • از دويدن روي پله برقي خودداري فرماييد.
 • در هنگام استفاده از پله برقي پاهاي خود را کاملاً بر روي يک پله (Step) قرار دهيد و هندريل مشکي رنگ را با دست بگيريد.
 • در صورت داشتن عصا و يا چتر، هيچگاه آن را روي پله برقي قرار ندهيد.
 • بانوان گرامي هنگام استفاده از پله برقي مواظب چادر و لباس هاي بلند خود باشيد.
 • از خاموش نمودن بي مورد پله برقي خودداري نماييد.
 • در زمان بروز دود و حريق از آسانسور استفاده ننماييد.
 • در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشويد.
 • به موارد ايمني نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.
 • از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نماييد.
 • براي سوار شدن به قطار از تمامي درها استفاده نماييد و از تجمع در مقابل يک در خاص خودداري فرماييد.
 • زباله هاي خود را در سطل هاي تعبيه شده در نقاط مختلف ايستگاه بياندازيد.
 • ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع مي باشد.
 • خط زرد لبه سکو حريم ايمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنيد.
 • هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بين سکو و قطار باشيد.
 • به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره هاي در قطار استفاده نماييد.
 • هنگام باز و بسته شدن درهاي قطار از آن فاصله بگيريد.
 • هنگام بسته شدن درهاي قطار به هيچ عنوان مانع بسته شدن آن نشويد.
 • از دويدن بر روي سکو خودداري نماييد.
 • در صورت احساس ضعف و بي حالي بلافاصله در محلي مناسب بنشنيد و کمک بخواهيد.
 • در صورت افتادن وسايل شخصي خود در محوطه ريلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمک بخواهيد.