امکانات و تجهیزات

تجهيزات ايمني در ايستگاه


خط ايمن لبه سكو

خطي زرد رنگ با فاصله مشخص از لبه سكوي ايستگاه و در امتداد طول سكو است كه جهت مشخص نمودن حريم ايمن مسافران در زمان انتظار بر روي سكو اجرا شده است.
مسير نابينايان

مسيري كه امكان تردد ايمن نابينايان و كم‌بينايان در ايستگاه را فراهم مي‌نمايد.
درب هاي بادبزني در انتهاي سكو

درب هايي بازشو در انتهاي سكو و ورودي تونل‌ها كه به منظور هشدار و ممانعت از ورود افراد به تونل و حريم‌ريلي تعبيه شده است.علائم هشداردهنده روي سكو

تابلوها و برچسب‌هايي كه افراد را نسبت به خطرهاي روي سكو مطلع كرده و به آن‌ها درخصوص انجام كارهاي ناايمن روي سكو هشدار مي‌دهد.دكمه توقف اضطراري قطار

دكمه‌اي قرمز‌رنگ است كه بر روي سكوهاي ايستگاه و يا داخل اتاق كنترل نصب مي‌شود و در مواقع اضطراري با فشردن آن، ترمز اضطراري قطار(ها) موجود در محدوده ايستگاه فعال مي‌گردد.

جريمه تخلف: استفاده از اين تجهيز در غير از موارد اضطراري، پيگرد قانوني را به دنبال خواهد داشت.نردبان اضطراري

نردباني كه بر روي سكو تعبيه شده تا در مواقع اضطراري مثل زمان توقف قطار در تونل جهت پياده شدن مسافران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

تجهيزات ايمني قطار


چكش

تجهيزي فلزي و شبيه چكش است كه در مواقع اضطراري مانند توقف در تونل و بازنشدن درها در زمان بروز حادثه و بحران، به منظور شكستن شيشه‌هاي قطار و خروج از آن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

علائم هشداردهنده

تابلوها و برچسب‌هايي كه افراد نسبت به خطرهاي قطار مطلع كرده و آن‌ها را از انجام كارهاي ناايمن در قطار بازمي‌دارد.دكمه ارتباط با راهبر

دكمه‌اي كه براي ارتباط مسافران با راهبر قطار در مواقع ضروري در نظر گرفته شده است.چراغ و هشدار صوتي درب

چراغي روي قطار وجود دارد كه در زمان باز بودن درب ها روي سكو روشن مي‌شوند و لحظاتي قبل از بسته شدن درب ها هشدار صوتي نيز به صورت بوقي اخطاري به صدا درمي‌آيد.