06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:11:41 | 06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:11:41
select
select

مسافران گرامی: 

* با توجه به شرايط ترافيكي خط، امكان اينكه قطار راس ساعت اعلام شده به ايستگاه نرسد وجود دارد.