08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-13:20:48 | 08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-13:20:48
select
select

مسافران گرامی: 

* با توجه به شرايط ترافيكي خط، امكان اينكه قطار راس ساعت اعلام شده به ايستگاه نرسد وجود دارد.