مشخصات و زمان بندی کلی خطوط

خط يک

 • مجموع زمان مسافرت:69 دقيقه
 • مسافت:٣٩  کيلومتر
 • شروع ساعت کاري:٠٥:٣٠ ق.ظ
 • اتمام ساعت کاري:١٠:٣٠ ب.ظ

خط دو

 • مجموع زمان مسافرت:٤٧ دقيقه
 • مسافت:٣٠ کيلومتر
 • شروع ساعت کاري:٠٥:٣٠ ق.ظ
 • اتمام ساعت کاري:١٠:٣٠ ب.ظ

خط سه

 • مجموع زمان مسافرت: ٥٥دقيقه
 • مسافت:٣٥ کيلومتر
 • شروع ساعت کاري:٠٥:٣٠ ق.ظ
 • اتمام ساعت کاري:١٠:٣٠ ب.ظ

خط چهار

 • مجموع زمان مسافرت:٤٠ دقيقه
 • مسافت:٢١ کيلومتر
 • شروع ساعت کاري:٠٥:٣٠ ق.ظ
 • اتمام ساعت کاري:١٠:٣٠ ب.ظ

خط پنج

 • مجموع زمان مسافرت:٥٤ دقيقه
 • مسافت:٤٢ کيلومتر
 • شروع ساعت کاري:٠٥:٣٠ ق.ظ
 • اتمام ساعت کاري:١١:٠٥ ب.ظ

 

خط هفت