خط 1
 • مجموع زمان مسافرت: 69 دقیقه
 • مسافت: 37/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 2
 • مجموع زمان مسافرت: 45 دقیقه
 • مسافت: 24/60 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 3
 • مجموع زمان مسافرت: 63 دقیقه
 • مسافت: 33/70 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 4
 • مجموع زمان مسافرت: 42 دقیقه
 • مسافت: 21/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 5
 • مجموع زمان مسافرت: 57 دقیقه
 • مسافت: 41/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:00
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 6
 • مجموع زمان مسافرت: 17 دقیقه
 • مسافت: 10/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط 7
 • مجموع زمان مسافرت: 32 دقیقه
 • مسافت: 20/30 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:30
 • اتمام ساعت کاری: 22:30
خط فرودگاه امام خمینی (ره) (انشعاب خط 1)
 • مجموع زمان مسافرت: 35 دقیقه
 • مسافت: 30/40 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 06:10
 • اتمام ساعت کاری: 20:10
خط فرودگاه مهرآباد (انشعاب خط 4)
 • مجموع زمان مسافرت: 4 دقیقه
 • مسافت: 2/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری: 05:37
 • اتمام ساعت کاری: 22:30