مشخصات و زمان بندی کلی خطوط

 

خط یک خط دو  خط سه 
  خط چهار
       
مجموع زمان مسافرت: ۷۲ دقیقه
مسافت: ۳۹  کیلومتر
شروع ساعت کاری: ۵:۳۰ 
اتمام ساعت کاری: ۲۲:۳۰ 

مجموع زمان مسافرت: ۴۷ دقیقه
مسافت: ۲۵ کیلومتر
شروع ساعت کاری: ۵:۳۰
اتمام ساعت کاری: ۲۲:۳۰

مجموع زمان مسافرت: ۶۳ دقیقه
مسافت:۳۳ کیلومتر
شروع ساعت کاری:۵:۳۰ 
اتمام ساعت کاری:۲۲:۳۰  
مجموع زمان مسافرت: ۴۳ دقيقه
مسافت:۲۱ کیلومتر
شروع ساعت کاری:۵:۳۰
اتمام ساعت کاری:۲۲:۳۰ 

         
 خط پنج  خط هفت خط فرودگاه مهرآباد خط فرودگاه امام خمینی (ره)
       
مجموع زمان مسافرت:۵۷ دقیقه
مسافت:۴۲ کیلومتر
شروع ساعت کاری:۵:۳۰ 
اتمام ساعت کاری:۲۱:۳۰ 


مجموع زمان مسافرت:
مسافت:
شروع ساعت کاری:
اتمام ساعت کاری:

* خط ۷ به طور موقت تعطيل است
مجموع زمان مسافرت: ۵ دقيقه
مسافت:۲٫۵ کیلومتر
شروع ساعت کاری:۵:۳۰ 
اتمام ساعت کاری:۲۲:۳۰ 
مجموع زمان مسافرت: ۳۵ دقيقه
مسافت:۳۱ کيلومتر
شروع ساعت کاری: ۶ 
اتمام ساعت کاری: ۲۰