خط یک خط دو  خط سه 
  خط چهار
       
مجموع زمان مسافرت: 72 دقیقه
مسافت: 39 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30 

مجموع زمان مسافرت: 47 دقیقه
مسافت: 25 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30 
اتمام ساعت کاری: 22:30

مجموع زمان مسافرت: 63 دقیقه
مسافت:33 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30  

مجموع زمان مسافرت: 43 دقيقه
مسافت:21 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30
         
 خط پنج  خط هفت خط فرودگاه مهرآباد خط فرودگاه امام خمینی (ره)
       
مجموع زمان مسافرت: 57دقیقه
مسافت: 42 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:00
اتمام ساعت کاری: 21:30

مجموع زمان مسافرت: 10 دقيقه
مسافت: در حال حاضر 5 كيلومتر
شروع ساعت کاری: 5:30
اتمام ساعت کاری: 22:30


مجموع زمان مسافرت: 5 دقيقه
مسافت: 2.5 کیلومتر
شروع ساعت کاری: 5:37 
اتمام ساعت کاری: 22:30

مجموع زمان مسافرت: 35دقيقه
مسافت:31 کيلومتر
شروع ساعت کاری: 6:10 
اتمام ساعت کاری: 20:45