برنامه هاي توسعه آینده

جدول بهره برداري از خطوط مترو تهران از سال 90 تا پايان سال 94

خطوط توسعه جنوبي خط 1 توسعه شرقي خط 2 خط 3 خط 4 خط 6 خط 7 جمع تجمعي بهره برداري شده
سال بهره برداري، طول مسير و تعداد ايستگاه افتتاح شده 
1390 طول مسير (km) 2 0 7 3 0 0 12 12
تعداد ايستگاه 1 0 6 9 0 0 16 16
1391 طول مسير (km) 2 4.2 12 0 0 6.9 25.1 37
تعداد ايستگاه 1 2 10 0 0 6 19 35
1392 طول مسير (km) 13 0 16 0 11.5 6.6 47.1 84
تعداد ايستگاه 1 0 12 0 12 6 31 66
1393 طول مسير (km) 15 0 0 0 5 7.8 27.8 112
تعداد ايستگاه 1 0 0 0 7 5 13 79
1394 طول مسير (km) 0 0 0 0 14.5 5.7 20.2 132
تعداد ايستگاه 0 0 0 0 8 8 16 95
طول افتتاح شده از هر خط (km) 32 4.2 35 3 31 27 132  
تعداد ايستگاه افتتاح شده از هر خط 4 2 28 9 27 25 95