برنامه هاي توسعه آینده

جدول بهره برداري از خطوط مترو تهران از سال ٩٠ تا پايان سال 96

خطوط توسعه جنوبي خط ١ توسعه شرقي خط ٢ خط ٣ خط ٤ خط ٦ خط ٧ جمع تجمعي بهره برداري شده
سال بهره برداري، طول مسير و تعداد ايستگاه افتتاح شده 
١٣٩٠ طول مسير (km) ٢ ٠ ٧ ٣ ٠ ٠ ١٢ ١٢
تعداد ايستگاه ١ ٠ ٦ ٩ ٠ ٠ ١٦ ١٦
١٣٩١ طول مسير (km) ٢ ٤٫٢ ١٢ ٠ ٠ ٦٫٩ ٢٥٫١ ٣٧
تعداد ايستگاه ١ ٢ ١٠ ٠ ٠ ٦ ١٩ ٣٥
١٣٩٢ طول مسير (km) ١٣ ٠ ١٦ ٠ ١١٫٥ ٦.٦ ٤٧٫١ ٨٤
تعداد ايستگاه ١ ٠ ١٢ ٠ ١٢ ٦ ٣١ ٦٦
١٣٩٣ طول مسير (km) ١٥ ٠ ٠ ٠ ٥ ٧٫٨ ٢٧٫٨ ١١٢
تعداد ايستگاه ١ ٠ ٠ ٠ ٧ ٥ ١٣ ٧٩
١٣٩٤ طول مسير (km) ٣٢.٥ ٠ ١٨ ٣ ١٤٫٥ ٥٫٧ ٧٣.٧
١٣٢
تعداد ايستگاه ٢ ٠ ١٧ ٣ ٨ ٨ ٣٨
٩٥
١٣٩٥ طول مسير (km)  ١٩٫٥ ٦  ٠  ٤   ٣١ ٢٠  ٨٠.٥
 
تعداد ايستگاه  ٢   ٣ ٠   ٣ ١٢  ٨ ٢٨
 
١٣٩٦   طول مسير (km)   ٠   ٠ ١٥   ٠ ٦  ٧   ٢٨  
تعداد ايستگاه   ٠  ٠   ٥  ٠ ١٩   ١٤  ٣٨  
طول افتتاح شده از هر خط (km) ٣٢ ٤٫٢ ٣٥ ٣ ٣١ ٢٧ ١٣٢  
تعداد ايستگاه افتتاح شده از هر خط ٤ ٢ ٢٨ ٩ ٢٧ ٢٥ ٩٥