نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

جدول بهره برداری از خطوط مترو تهران از سال 90 تا پایان سال 94

خطوط

توسعه جنوبی خط 1

توسعه شرقی خط 2

خط 3

خط 4

خط 6

خط 7

جمع

تجمعی بهره برداری شده

سال بهره برداری، طول مسیر و تعداد ایستگاه افتتاح شده 

1390

طول مسیر (km)

2

0

7

3

0

0

12

12

تعداد ایستگاه

1

0

6

9

0

0

16

16

1391

طول مسیر (km)

2

4.2

12

0

0

6.9

25.1

37

تعداد ایستگاه

1

2

10

0

0

6

19

35

1392

طول مسیر (km)

13

0

16

0

11.5

6.6

47.1

84

تعداد ایستگاه

1

0

12

0

12

6

31

66

1393

طول مسیر (km)

15

0

0

0

5

7.8

27.8

112

تعداد ایستگاه

1

0

0

0

7

5

13

79

1394

طول مسیر (km)

0

0

0

0

14.5

5.7

20.2

132

تعداد ایستگاه

0

0

0

0

8

8

16

95

طول افتتاح شده از هر خط (km)

32

4.2

35

3

31

27

132

 

تعداد ایستگاه افتتاح شده از هر خط 

4

2

28

9

27

25

95

 

 

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385