06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:23:1 | 06/19/2019 - چهارشنبه 29 خرداد 1398&-19:23:1

نظرسنجی3

  • 1کیفیت تهویه هوا در قطارها چگونه است؟
  • 2نظافت و پاکیزگی در قطارها چگونه است؟
  • 3منظم بودن برنامه حرکت قطارها چگونه است؟
منظم بودن برنامه حرکت قطارها چگونه است؟

کیفیت تهویه هوا در قطارها چگونه است؟

نظافت و پاکیزگی در قطارها چگونه است؟

ارسال نظرسنجي