08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-13:31:37 | 08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398&-13:31:37

نظرسنجی3

  • 1کیفیت تهویه هوا در قطارها چگونه است؟
  • 2نظافت و پاکیزگی در قطارها چگونه است؟
  • 3منظم بودن برنامه حرکت قطارها چگونه است؟
منظم بودن برنامه حرکت قطارها چگونه است؟

کیفیت تهویه هوا در قطارها چگونه است؟

نظافت و پاکیزگی در قطارها چگونه است؟

ارسال نظرسنجي