اخبار

با عنايت به ثبت آرم شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در اداره ثبت علائم تجاري و با توجه به ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/86 استعمال آرم مذكور در انحصار شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه مي باشد.لازم به ذكر است از تاريخ ثبت آرم، كليه فعاليت ها و مكاتبات شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با آرم شركت، داراي آثار حقوقي مي باشد1393/4/25 10:28:47
printآمار بازديدكنندگان:1606