تعمير و نگهداري بر اساس شرايط (CBM)
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 234 print
  • 1396/4/11
  • تعمير و نگهداري بر اساس شرايط (CBM)

  • تعمير و نگهداري بر اساس شرايط (CBM) راهكاري است كه كنترل شرايط واقعي ابزار را جهت تعيين نحوة نگهداري در بر مي‌گيرد. راه‌آهن حمل‌ونقل عمومي (MTR) در هنگ كنگ اطلاعاتي را با استفاده از فن‌آوري‌هاي ارزيابي شده متفاوت گردآوري مي‌كند و آنها را در يك پايگاه اطلاعاتي ذخيره مي‌نمايد و كمك مي‌كند تا عملكرد سريع و مداوم را بازبيني نموده و تقاضاهاي نيروي كار را مديريت و ارائه نمايد و به همان ميزان نيز اثر عملكرد كارپردازان شخصي را ذخيره مي‌نمايد. اين فناوري‌هاي ارزيابي شده شامل وسايل نقليه آزمايشي فراصوتي، آزمايش دستي بي‌نقص، ارزيابي جغرافيايي مسير و بازرسي مي‌باشند. بازرسي‌ها و ارزيابي‌ها مرتبا هر دو هفته تا شش ماه بسته به نوع ريل، وزن كلي بار سالانه و پشتيباني مسير انجام مي‌شودكه اين اطلاعات جمع‌آوري شده موارد زير را در بر مي‌گيرد اما به آنها محدود نمي‌شود: 


مترجم:فاطمه عابدي


تعمير و نگهداري بر اساس شرايط (CBM) راهكاري است كه كنترل شرايط واقعي ابزار را جهت تعيين نحوة نگهداري در بر مي‌گيرد. راه‌آهن حمل‌ونقل عمومي (MTR) در هنگ كنگ اطلاعاتي را با استفاده از فن‌آوري‌هاي ارزيابي شده متفاوت گردآوري مي‌كند و آنها را در يك پايگاه اطلاعاتي ذخيره مي‌نمايد و كمك مي‌كند تا عملكرد سريع و مداوم را بازبيني نموده و تقاضاهاي نيروي كار را مديريت و ارائه نمايد و به همان ميزان نيز اثر عملكرد كارپردازان شخصي را ذخيره مي‌نمايد. اين فناوري‌هاي ارزيابي شده شامل وسايل نقليه آزمايشي فراصوتي، آزمايش دستي بي‌نقص، ارزيابي جغرافيايي مسير و بازرسي مي‌باشند. بازرسي‌ها و ارزيابي‌ها مرتبا هر دو هفته تا شش ماه بسته به نوع ريل، وزن كلي بار سالانه و پشتيباني مسير انجام مي‌شودكه اين اطلاعات جمع‌آوري شده موارد زير را در بر مي‌گيرد اما به آنها محدود نمي‌شود: 

• تاريخ نصب
• تاريخ اولين بررسي
• اهداف بررسي
• مسير جغرافيايي
• پوشش
• ردياب
• پيچ و تاب
• تنظيم مسير
• شناسه نقص
• خط و اطلاعات مسير
• خط فرضي سنجش مسير
• تاريخ بازرسي و مدت زمان بررسي مجدد
• نوع نقص 
• محل نقص
• اندازه گيري نقص
• واحد ريلي                                                     
  
تمام اطلاعات جمع‌آوري شده تحت سيستم عيب‌ياب ريلي نگاه داشته مي‌شوند كه همه جزئيات موجود از زمان اولين بازرسي انجام شده و رفع نواقص را به ثبت مي‌رساند. به كمك اين سيستم عيب‌ياب، فعاليت‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري مي‌تواند در ارتباط با شدت نقص فردي و يا وضعيت كلي سيستم ريلي به طور موثرتري  برنامه‌ريزي شود.حداكثر ايمني و حداقل تأخير در خدمات دهي:
طي تحقيق و بررسي اطلاعات ناقص، ميزان پيشامد بالاي نواقص را مي‌توان ارزيابي كرد و نيز مي‌توان با توجه به ايمني و كيفيت، به تنظيم استانداردهاي مهندسي مناسب و مؤثر كمك نمود. با استفاده از اطلاعات ناقص و استاندارد مهندسي ثبت شده، فعاليت‌هاي مختلف در زمينه تعمير و نگهداري، فعاليت‌ها و راهكارهاي ريل‌سازي مجدد را مي‌توان حول بخش محدود مسير به صورت مؤثر تنظيم و برنامه‌ريزي نمود.
با توجه به ميزان ساييدگي و فرسودگي دستگاه‌هاي موجود، راهكار سختي را مي‌توان برنامه‌ريزي كرد (RCF).علاوه بر اين با تجزيه و تحليل روند نزولي آنها، نياز شديد به اين امر در آينده قابل پيش‌بيني است. پايگاه داده‌ها با در بر داشتن جزئيات ناقص، اطلاعات جامعي را در زمينة شرايط ريلي داراست كه در صورت بروز حادثه سبب كوتاهي زمان بررسي و اصلاح آن مي‌گردد. بسته به ميزان شدت نقص، به هر كدام از آنها كد رنگي اختصاص مي‌يابد، بنابراين با توجه به انحناء و اطلاعات مدار مسير مربوطه حادثه مي‌تواند به آساني حتي در محيط تونل كه در آن نور مناسبي وجود ندارد اتفاق بيفتد. اين امر نه تنها به اطمينان از تعمير و نگهداري مطلوب به همان ميزاني كه در سطح امنيتي تعمير و نگهداري در حال انجام است منجر مي‌شود، بلكه زمان تأخير در خدمات‌رساني را نيز به حداقل مي‌رساند. به محض يافتن هر مورد تازه و شك‌برانگيزي كه بتواند به نقص خاصي كمك نمايد، بررسي سريع، مطلوب و كارآمدي را مي‌توان انجام داد. در جمع‌آوري موارد مشابه در پايگاه اطلاعات جهت بررسي بيشتر، بررسي خاصي  صورت خواهد گرفت. نيروي انساني و مصرف قطعات ريلي را مي‌توان هدايت نمود و با بررسي منظم موقعيت كلي سيستم جهت كنترل موثرهزينه‌هاي تعمير و نگهداري كنترل مي‌توان مديريت نمود. با بررسي منظم پايگاه اطلاعات، عملكرد قطعات ريلي را مي‌توان كنترل نمود و با قابل رديابي شدن كيفيت تأمين كنندگان خصوصي در خريدهاي آتي مورد توجه قرار داد. 

منبع: pti: no3 -2015