اخباردكتر احمدي بافنده مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه جمعه (20 مرداد) از عمليات بهسازي خط 5 مترو تهران بازديد كرد.


1396/5/21
printآمار بازديدكنندگان:756