اخبار

آشنايي پرسنل ايستگاهها با مباحث حقوقي
هر از چند گاهي اخباري مبني بر برخورد پرسنل ايستگاههاي مترو با مسافرين به گوش مي رسد كه باعث درگيري و بعضاً آسيب مسافران و شكايت آنان از شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در مراجع قضايي گرديده است. شايد بتوان گفت بخش عمده اي از اين موارد به دليل عدم آشنايي پرسنل با قوانين و مقررات حقوقي بوده است در همين راستا مديريت امور حقوقي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه بر آن شد تا با برگزاري دوره هاي آموزشي حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري در روزهاي 24،26 و 28 آبانماه گامي در جهت آگاهي پرسنل با هدف جلوگيري از بروز چنين حوادثي برداشته و مانع از تشكيل چنين پرونده هايي در مراجع قضايي شود.

1393/8/11 8:39:1
printآمار بازديدكنندگان:1170