اخبار

 

ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻋﻠﻮى ﮔﺮﮔﺎﻧﻰ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.

 

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حوم ، اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﻰ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻋﻘﯿﺪﺗﻰ  در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

 

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪاﺣﻰ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﻰ و ﻧﻈﺎرت ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ در اين ديدار ﮔﻔﺖ: ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻰ ﺑﺎﺷند، ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و روزاﻧﻪ 41 اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ در 35 ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مداحيﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد : در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ مترو از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎز و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮي افراد در ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺟﻤﺎﻋﺖ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ و در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪاﺣﯽ در اداﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان وحومه  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري توضيحاتي را ارائه دادند.

 

ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان وحومه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻫﺸﺖ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو 5 ﺧﻂ فعال و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ:109 اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻮده است.

وي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد روزاﻧﻪ ﺣﺪود 2 ميليون سفر با مترو انجام مي شود.

ﻣﺪاﺣﯽﮔﻔﺖ: در ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻄﻮط و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﯽ انجام  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري و اراﺋﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎز در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ است.

 

وي با اشاره به اينكه پتاﻧﺴيل و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اين حوزه وﺟﻮد دارد افزود: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻫﺎي در آينده اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

مداحي در اداﻣﻪ اﺿﻬﺎرداشت :ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ راه آهن شهري تهران و حومه(مترو) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد، ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ را در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺧﻄﻮط و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﮑلي براي اﯾﺠﺎد و ﺳﺎﺧﺖ فضايي ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ نداشته باشيم.

درپايان ﺟﻠﺴﻪ، ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻋﻠﻮي ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﺪف از ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﻗﺮآن صحبت كردند و گفت: ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

 

ميان نيتر: جلسه ي مشترك سازمان بوستان ها، پايانه ها و شركت بهره برداري متروي تهران وحومه  در حوزه ي نماز

همچنين جلسه ي مشترك سازمان بوستان ها ، پايانه ها و شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در حوزه ي نماز با حضور نمايندگان سازمان بوستان ها ، امور پايانه ها و ستاد اقامه ي نماز كل كشور در ستاد اقامه ي نماز شركت بهره برداري متروي تهران و حومه برگزار شد.

 

اين جلسه با هدف پيگيري فعاليت هاي ديني در حوزه ي نماز ، توسط ستاد اقامه ي نماز كل كشور، با حضور نماينده ي مركز فعاليت هاي ديني شهرداري تهران، نمايندگان سازمان بوستان ها، امور پايانه ها و ستاد اقامه ي نماز كل كشور در ستاد اقامه ي نماز شركت بهره برداري متروي تهران و حومه برگزار شد.

 

در اين جلسه كه با حضور  آقاي محمدي نماينده ي ستاد اقامه ي نماز كل كشور، حجت الاسلام حامد پور نماينده ي مركز فعاليت هاي ديني، حجت الاسلام مداحي رييس ستاد اقامه ي نماز شركت بهره برداري مترو و نمايندگان سازمان بوستان ها و امور پايانه ها برگزار شد برنامه هاي مترو ي تهران وحومه، سازمان بوستان ها و امور پايانه ها در خصوص اقامه نماز در ايام نوروز مورد بحث، بررسي و تصويب قرار گرفت.

 

1396/12/22 9:43:49
printآمار بازديدكنندگان:153