ارزیابی و ارائه راهکارهایی براي فاصله بین لبه سکو و قطار گپ جهت کاهش خطرات ناشی از آن
  • جزییات خبر / مقالات, بین المللی / تعداد بازدید: 123 print
  • 1397/5/16
  • ارزیابی و ارائه راهکارهایی براي فاصله بین لبه سکو و قطار "گپ" جهت کاهش خطرات ناشی از آن

  • فاصله میان لبه سکو و قطار را "Platform Gap" مینامند. این فاصلهها بین لبه سکو و قطار داراي ابعاد مختلف میباشد و در بعضی از ایستگاهها دربهاي قطار درست 

فاصله میان لبه سکو و قطار را "Platform Gap" مینامند. این فاصله ها بین لبه سکو و قطار داراي ابعاد مختلف میباشد و در بعضی از ایستگاهها دربهاي قطار درست در کنار لبه سکو قرار میگیرد و مسافران بدون هیچ ترسی از افتادن، میتوانند سوار قطار شوند. 
این بدین معناست که در برخی دیگر از ایستگاهها دربهاي قطار با لبه سکو فاصله غیر طبیعی دارند و احتمال این میرود که مسافر با از دست دادنتعادل خود داخل این شکاف بیفتد که در این صورت دربسیاري از مواقع ( موجب آسیبهاي جدي مانند شکستگی دست و پا و یا حتی مرگ مسافر شود).

 فاصله ي بین لبه سکو و قطار

طبق مذاکرات انجام شده بین حمل و نقل تورنتو و کمیته نظارت دسترسی هاي حمل و نقل (Advisory Committee of Accessible Transit (ACAT آزمایشات فیزیکی در ابعاد مختلفی انجام شد تا بتوانند به حداقل و حداکثر استاندارد موجود بین لبه سکو و قطار پی ببرند. مطابق با تاییدیه (ACAT) براي فاصله افقی بین لبه سکو و درب قطار 89 میلی متر و نیز فاصله 38 میلی متري براي عمود بین لبه سکو و قطار تعیین شد که این فاصله میتواند نسبت به انحنا و پیچ و خم سکوي هر ایستگاه متغیر باشد. به عنوان مثال این فاصله در ایستگاههاي مختلف متروي لندن متغیر بوده که در جدول ذیل مشخص شده است: 

Approx Gapmm   Location       Direction      Line  Station 
 375  West end     EB    Central    Bank
 350  North end  SB   Bakerloo  Piccadilly Circus
 325    North end   NB   Bakerloo  Piccadilly Circus
 325   South end   SB  Bakerloo  Piccadilly Circus
 300   All   WB  Central   Bank
 250  North end    SB   Bakerloo  Waterloo 
 250   West end  EB   District   Mansion House 
 225   North end   NB  Bakerloo  Paddington 
 225   South end   SB  Bakerloo  Waterloo 
 200     Middle    NB  Northern   Embankment 
 175   South end   SB   Bakerloo  Paddington 
 150  South end    NB   Bakerloo  Waterloo 
 150   Middle   SB   Bakerloo  Waterloo 
 125  North end   SB   Bakerloo  Paddington
 100  South end   NB  Bakerloo  Piccadilly Circus

 

راهکارهاي پیشنهادي :

در این خصوص شرکتهاي حمل و نقل براي کاهش این خطرات بر اساس شرایط ایستگاه، سکو و قطار راهحلهاي مختلفی را ارائه داده اند. که به شرح ذیل میباشد:

1- اضافه کردن سکوي سراسري (STRAILedge)

برخی از متروهاي جهان با نصب سکوي سراسري بر روي لبه ایستگاه این شکاف را پر یا کمتر کردهاند و دیگر جاي هیچ نگرانی براي سوار شدن مسافران وجود ندارد. این سکوهاي سراسري در طرحها و شکلهاي گوناگون میباشد.


2 - اضافه کردن سکوي " HUMP " جهت کاهش فاصله قائم

در شرایطی که فاصله ي عمود بین قطار و لبه ي سکو در ایستگاه مترو زیاد باشد براي جلوگیري از خطرات و حوادث، سکوي جلوي درب قطار را به " HUMP " مجهز میکنند تا با این کار میزان فاصله بین قطار و سکو کاهش یابد.در کشور انگلیس نیز مسئولان مترو بعد از حوادث متعددي که رخ داد به فکر ایجاد تغییراتی در ساختار مترو افتاده اند. بر اساس این طرح قرار است ساختاري در این قطارها تعبیه شود که ورود و خروج افراد معلول سوار ویلچر را به قطار نیز تسهیل کند. از جمله تغییراتی که قرار است در قطارها اعمال شود نصب چراغهاي هشداردهنده در داخل و خارج قطار است که هنگام توقف و حرکت و باز و بسته شدن دربها به مسافران هشدار دهد.


منابع فارسی:

١- مقاله پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی/ ارزیابی فنی و اقتصادي قطر داخلی تونلهاي دایره اي شکل مترو با در نظر گرفتن مشخصات واگنهاي متداول در ایران/ علی عبدي/ آزاده قنبري.
٢- خبرگزاري تسنیم/ فاصله بین قطار و سکو کمتر و ورود ویلچر به واگنها امکانپذیر میشود.

منابع انگلیسی:

3- http://www.metadyne.co.uk/mind_the_gap.htm

4- https://www.ttc.ca/About_the_TTC/Commission_reports_and_information
/Commission_meetings/2017/November_13/Reports/11_Gap_Between_S
ubway_Trains_and_Platforms.pdf

5- http://www.metadyne.co.uk/mind_the_gap.htm

6- https://www.rssb.co.uk/PTIContent/PTI-056-059-075-076-078-T1054-
evaluating-platform-gap-fillers-apps.pdf