• جزییات خبر / مناقصه، مزايده، فراخوان و حراج / تعداد بازدید: 6403 print
  • 1394/4/14
  • نكات حايز اهميت جهت شركت كنندگان در مناقصات

حضور نمايندگان شركت ها در جلسات كميسيون، صرفا با ارايه معرفي نامه رسمي با قيد نمايندگي تام الختيار شركت مجاز است.