اخبار


مديريت حقوقي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه تاب قانون گريزي را از وزارت نيرو گرفت

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه مورخ 1390/12/03 از ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه 22075/20/100 وزارت نيرو دولت نهم مبني بر پرداخت هزينه برق مصرفي قطار شهري و حومه براساس تعرفه صنعتي را خواستار شد.

حسب ابلاغ مصوبه 22075/20/100مورخ 1386/03/26 تعرفه محاسبه شده براي هزينه برق اتوبوسراني و مترو كل كشور براساس كمترين تعرفه برق صنعتي محاسبه و اخذ مي گرديد و از آنجايي كه اين امر مغاير با ماده 13 قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري بود مديريت حقوقي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با توجه به اهميت مترو به عنوان  يك وسيله حمل و نقل عمومي كه حتي صرفه جويي در كمترين هزينه ها هم كمك شاياني در پيشرفت توسعه آن مي نمايد، برآن داشت تا با تقديم دادخواستي به ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه ابلاغي را تقاضا نمايد.

در نهايت پس از گذشت 4 سال از پيگيري هاي مكرر ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 941009090581143 حكم بر ابطال مصوبه 22075/20/100 را صادر نمود.

اين موفقيت حقوقي را به مديريت محترم عامل ، كاركنان شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه و به جامعه حقوقي شهرداري تهران تبريك مي گوييم.

1394/12/9 10:59:14
printآمار بازديدكنندگان:619