اخبار

مترجم: مريم گودرزي
 
در دو بخش شبكه‌هاي حمل‌ونقل عمومي يونان، سيستم‌هاي سنجش عملكرد متشكل از شاخص‌هاي اقتصادي و كيفيت است.سیستم‌های سنجش عملکرد به سازمان‌ها امکان ارزیابی پیوسته پیشرفت درانجام اهداف استراتژیک خود ارائه می‌کنند. در صنعت حمل‌و‌نقل عمومی، سازمان‌ها درتلاش برای جذب کاربران بیشتر و کاهش هزینه‌ها و هم‌چنین افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده می‌باشند. هم‌چنین آن‌ها به‌ دنبال تدوین اهداف اجتماعی گسترده‌تر مانند بررسی تغییر شرایط اقلیمی و تضمین انسجام اجتماعی و دسترسی مناسب می‌باشند. درنتیجه، آن‌ها باید به‌‌ ارزیابی عملکرد خود نسبت به معیارهای کیفی و مالی بپردازند. 

در این بخش، قسمت‌های مختلف مرتبط با حمل‌و‌نقل عمومی به‌دنبال پذیرش روش‌های استاندارد برای سنجش عملکرد می‌باشند. بر‌خلاف معیار تضمین کیفیت و استاندارد‌های گزارش‌دهی ثابت که برای سازمان‌های مختلف تدوین و طراحی‌ شده‌است، استاندارد اروپای EN 1381:2002 ارزیابی پیوسته‌ای از کیفیت ارائه‌شده در‌زمینه حمل‌و‌نقل عمومی ارائه می‌کند. این آیین‌نامه هشت دسته از شاخص‌های کیفی (شامل پیامد‌های زیست محیطی) را در‌نظرگرفته و بیان می‌کند که می‌توان این شاخص‌ها را در دو دسته به‌صورت شاخص‌های ارزیابی‌شده از‌طریق سنجش داده‌های تایید‌شده مانند فراوانی، سرعت سفر و غیره و داده‌های ارزیابی‌شده از‌طریق ارزیابی خدمات حمل‌و‌نقل عمومی، دسته‌بندی کرد. می‌توان داده‌های مورد نیاز برای گروه دوم شاخص‌ها را از‌طریق نظر‌سنجی‌های میدانی مانند میزان رضایت‌مندی مشتریان و نظرسنجی‌های مسافرین، جمع‌آوری نمود. در دو شبکه اصلی حمل‌ونقل عمومی یونان، سیستم‌های سنجش عملکرد در‌تلاش جهت تبعیت از اصول اساسی استاندارد اروپای و ادغام دو شاخص کیفیت و اقتصاد می‌باشند. 


آتن 


در آتن، قرارداد پیش نویس امضا‌شده بین مسئولین ارشد (OASA) و دو اپراتور اصلی حمل‌ونقل عمومی (OSY و STASY) منجربه ارائه پیوسته اطلاعات مورد نیاز برای برنامه سنجش کیفیت عملکرد مسئولین مرتبط می‌شود. بند‌های قرارداد تصریح می‌کند که مسئولین دارای دسترسی نا‌محدودی به سیستم موقعیت خودکار وسیله نقلیه اپراتور می‌باشد و اپراتور‌ها ملزم‌ به ارائه گزارش حداقل مجموعه داده‌ها به‌صورت منظم می‌شوند. هم‌چنین، قرارداد موجب الزام به‌ارزیابی 35 شاخص عملکردی شده و یک زیرگروه از آن‌ها را با یک سیستم تخفیف و جریمه تطابق می‌دهد. این زیرگروه شامل 16 شاخص اقتصادی و کیفی (مانند سیستم کرایه‌گیر درون‌شهری، بهره‌وری کارمندان، قابلیت اطمیان سرویس و شاخص رضایت‌مندی مشتری) می‌باشد. بنابراین، در‌این حالت بررسی رضایت‌مندی مشتریان و نظرسنجی از مسافرین حداقل یک‌بار در‌سال، ضرورت می‌یابد. 


تسالونیکی


در تسالونیکی، سازمان حمل‌و‌نقل عمومی محلی (THEPTA)، یک برنامه جامع سنجش عملکرد را بر‌مبنای شش هدف استراتژیک تعریف شده ارائه کرده‌است. از این ضوابط جهت سازماندهی تغییر و اصلاح  قرارداد‌های حمل‌و‌نقل عمومی محلی استفاده می‌شود. این سیستم متشکل از 130 شاخص بوده و توسط ابزارهای مورد نیاز جهت انجام نظرسنجی‌های میدانی سنجش کیفیت انجام می‌شود. این فهرست‌های متفاوت (و تکمیلی) مسافران همراه با 64 شاخص کیفیت متفاوت به‌منظور ایجاد شرایط مختلف ( مانند سوار یا پیاده شدن در نقاط توقف، محیط هوشمند و نقاط فروش بلیط) قابل ارزیابی به‌صورت مجزا طراحی شده‌اند. به‌عبارت دیگر، نظرسنجی‌های رضایت‌مندی مشتریان بر‌مبنای پرسشنامه‌هایی شامل 25 سوال می‌باشد که به‌صورت رو‌دررو با مسافرین مطرح‌می‌شود. اندازه و قالب ابزارهای اشاره شده از طریق یک پروژه پایلوت تعیین شده‌اند. هم‌چنین، نتایج پروژه‌های پایلوت موجب ارائه چارچوبی برای طراحی عملکردی این نظرسنجی‌ها به‌منظور تضمین جمع‌آوری داده‌های دقیق با کمترين هزینه ممکن می‌شود. اجرای موفقیت‌آمیز این سیستم‌ها نه‌تنها موجب شناسایی نقاط ضعف ازطریق تحلیل رویکرد‌ها و مقایسه با مقدار آستانه عملکرد از پیش تعیین‌شده می‌گردد، بلکه امکان در‌نظر گرفتن آن به‌عنوان معیار نسبت‌به دیگر شبکه‌ها را فراهم می‌کند. در مورد آخر، نهاد‌های حمل‌و‌نقل یونان قادر‌به اجرای فعالیت‌ها به‌صورت موفقیت‌آمیز و برقراری ارتباط با پیشرفت‌ها و فعالیت‌های‌شان جهت امکان ایجاد همکاری استراتژیک با دیگر گروه‌ها خواهند‌بود. 


منبع: pti: no 2-2014

1395/8/15 13:20:26
printآمار بازديدكنندگان:480