اخبار

اسامی مدال آوران ھفتمین مسابقات ورزش ھمگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان تھران :
1-آقای مختار قرجہ مقام دوم در رشتہ فوتبال دستی
2-آقای سعید لطفی مقام سوم در رشتہ پرتاب پنالتی بسکتبال
3-آقایان :بھنام خزائی ،سعید لطفی، مھدی ستاریہ،محسن جعفر زادہ، مقام دوم در رشتہ طناب کشی
1396/2/2 9:33:18
printآمار بازديدكنندگان:211