اسامی مدال آوران ھفتمین مسابقات ورزش ھمگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان تھران
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه علمي كاربردي / تعداد بازدید: 272
  • 1396/2/2
  • اسامی مدال آوران ھفتمین مسابقات ورزش ھمگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان تھران

اسامی مدال آوران ھفتمین مسابقات ورزش ھمگانی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان تھران :
1-آقای مختار قرجہ مقام دوم در رشتہ فوتبال دستی
2-آقای سعید لطفی مقام سوم در رشتہ پرتاب پنالتی بسکتبال
3-آقایان :بھنام خزائی ،سعید لطفی، مھدی ستاریہ،محسن جعفر زادہ، مقام دوم در رشتہ طناب کشی