آمارهای مترو

Skip Navigation Links.
آثار اقتصادي، فرهنگي-اجتماعي و زيست محيطي و ميزان صرفه جويي از هزينه هاي شهري با بهره برداري از متروي تهران و حومه
رتبه بندي مترو تهران در جهان، آسيا و خاورميانه در سال 2016