پیشنهاد دهنده گرامی در صورت مشاهده نتیجه ایده پیشنهادی خویش کد رهگیری دریافتی را وارد نمایید
* نام سازمان/شرکت/موسسه      
* نوع شرکت      
* زمینه های فعالیت      
سمت    
* شماره تماس      
* شماره موبایل      
شماره فاکس    
* پست الکترونیک        
* آدرس      
     
ایده پیشنهادی
* عنوان ایده      
* زمینه ایده پیشنهادی      
* شرح ایده      
* مزایا و دستاوردهای اجرای طرح یا ایده      
محدودیت های فنی و قانونی  
* تجهیزات و امکانات موجود مورد نیاز      
   
روش اجرا  
* زمانبندی (CPM) اجرایی طرح یا ایده      
هزینه و درآمد ها
* برآورد هزینه های اجرا طرح یا ایده  
* برآورد درآمد حاصله پس از اجرا طرح یا ایده  
سایر توضیحات