انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:381

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: خیابان معلم
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:337

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: پایانه بلوار قدس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:338

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: پاکینگ شهرری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:308

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: میدان امامت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:376

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: پایانه وصال
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:304

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:257

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: پایانه ابریشم
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:243

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: سیزده آبان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:256

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: پایانه 17شهریور
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:258

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: جوادیه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:364

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: خانی آبادنو
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:408

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: میدان بهاران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:417

ايستگاه مبدأ: پایانه فیاض بخش
ايستگاه مقصد: پایانه شهید سروری
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:128

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: پایانه شهرداری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1233

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: میدان شمشیری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1229

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1218

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1215

ايستگاه مبدأ: پایانه آتش نشان
ايستگاه مقصد: پایانه سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1214

ايستگاه مبدأ: میدان امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: میدان خراسان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1212

ايستگاه مبدأ: میدان امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: میدان راه آهن
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:353

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: دکترشریعتی - دولت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1237

ايستگاه مبدأ: پایانه آتش نشان
ايستگاه مقصد: خیابان زمزم
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:457

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: پایانه مغان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:215

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: میدان صنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه