انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:107

ايستگاه مبدأ: پایانه تجریش
ايستگاه مقصد: پایانه معین
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:225

ايستگاه مبدأ: پایانه تجریش
ايستگاه مقصد: پایانه شهید دستواره
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:303

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: پیچ شمیران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:387

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: میدان رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:148

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: میدان نوبنیاد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:452

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: قلکه دوم تهرانپارس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:117

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: پاسداران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:728

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: پایانه روشندلان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:126

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: پایانه سید خندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:118

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: چیذر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:444

ايستگاه مبدأ: میدان قدس
ايستگاه مقصد: پایانه رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:168

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: ازگل
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:128

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: پایانه امام خمینی (ره)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:188

ايستگاه مبدأ: ویژه پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: میدان درکه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:187

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: دربند
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:189

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: درکه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:151

ايستگاه مبدأ: پایانه شهرداری
ايستگاه مقصد: پایانه مینی سیتی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه