انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:4-2

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید حقانی
ايستگاه مقصد: میدان صنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2-2

ايستگاه مبدأ: بلوار ارتش
ايستگاه مقصد: پایانه شهید حقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:13-2

ايستگاه مبدأ: پایانه اوشان
ايستگاه مقصد: پایانه شهید حقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:17-2

ايستگاه مبدأ: اختیاریه
ايستگاه مقصد: پایانه شهید حقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:949

ايستگاه مبدأ: پیروزان
ايستگاه مقصد: پایانه شهید حقانی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:342

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید حقانی
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه